Hirdető  Tanszékről  Oktatott tárgyak  Évfolyamdolgozati és szakdolgozati témák  Erasmus
Büntető eljárási jog
Büntetés-végrehajtási jog
Büntető eljárási jog
Büntető komplex gyakorlat
Büntetőjog
Büntetőjogi szakszeminárium
dr. Kovács Judit tárgyai
Kriminalisztika
Kriminológia
 

1. Szak: jogász
2. Tagozat: nappali, levelező 
3. A tantárgy neve:                                         Büntető eljárásjog I
 
4. Az oktatásért felelős tanszék:
Büntetőjogi és Büntető Eljárásjogi Tanszék
5. Az oktatás formája:
előadás, gyakorlat
6. Óraszám (heti):
3 + 2
7. Számonkérés:
M3
8. Előtanulmányi vagy társfeltételek:
Büntetőjog IV.
9. Meghirdetés:
őszi
10. Kreditpontok:
3
11. Tematika (folyamatosan is kitölthetõ):
Büntetőjog, büntetőeljárási jog
A büntetőeljárás tartalma és feladatai
A büntetőeljárási rendszer
A büntetőeljárási jog forrásai, viszonya egyéb jogágakhoz
A büntetőeljárás alapelveinek fogalomköre, szervezeti, működési alapelvek
Az általános processzuális alapelvek: nyilvánosság, közvetlenség, szóbeliség
Alapvető rendelkezések a büntető eljárási törvény I. Fejezetében (felsorolás)
Az eljárási feladatok megoszlása
A bíróság eljárásának alapja
Jog a bíróság eljárásához
A bizonyítási teher
A védelem joga
A hivatalból való eljárás; a büntető eljárás megindítása és az eljárási akadályok
Az ártatlanság vélelme
Az önvádra kötelezés tilalma
Az anyanyelv használata
A büntetőjogi felelősség önálló elbírálása. Az eljárási törvény hatálya
A büntetőeljárás alanyainak fogalma és csoportosítása; az eljáró hatóságok és az eljárás résztvevői
A bíróság feladata; az eljáró bíróságok; a bíróság összetétele
Az első fokú bíróság hatásköre
Az első fokú bíróság illetékessége
Az eljáró bíróság kijelölése
A bíró kizárása
Az ügyész feladata, hatásköre, illetékessége, kizárása
Az ügyészség kizárólagos nyomozási jogkörébe tartozó bűncselekmények
A nyomozó hatóságok és feladataik, hatáskörük, illetékességük, tagjainak kizárása
A terhelt eljárásjogi helyzete
A védő a büntetőeljárásban; jogai, kötelességei
A sértett; a magánvádló, a pótmagánvádló, a magánfél; az egyéb érdekeltek; a képviselők
A büntetőeljárásban résztvevők személyi védelme
A büntetőeljárási cselekmények fogalma, általános szabályai
A büntetőeljárási cselekmények ideje, helye; idézés, értesítés; az idézéssel szembeni mulasztás következményei
Az igazolás
Egyéb általános eljárási szabályok (kézbesítés, iratmásolatok, államtitok, szolgálati titok megismerése, megkeresések, ismeretlen, illetőleg ismeretlen helyen lévő személyek és tárgyak felkutatása, bűnügyi költség
Tájékoztatás, felvilágosítás a büntetőeljárás során
A bizonyítás meghatározása; bizonyítási alapfogalmak: bizonyítási eszköz, bizonyíték, bizonyító erő, bizonyítékok értékelése
A bizonyítási eszközök csoportosítása; a bizonyítékok csoportosítása
Bizonyítási rendszerek
A bizonyítás elvei
A bizonyítás tárgya, a bizonyítás törvényessége
A tanúvallomás és akadályai
A tanú kihallgatása; tanúvallomás írásban
A tanú védelme; személyi adatainak zárt kezelése; a különösen védett tanú fogalma és kihallgatása; a tanúvédelmi program
A szakértőre és a szakvéleményre vonatkozó alapvető rendelkezések
A tolmács; a pártfogó felügyelői vélemény
A tárgyi bizonyítási eszköz és az okirat
A terhelt vallomása, kihallgatása
Bizonyítási eljárások: a szemle, a bizonyítási kísérlet, a felismerésre bemutatás, a szembesítés
A kényszerintézkedések fogalma és csoportosítása
Az őrizetbevétel
Az előzetes letartóztatás (fogalma, feltételei, elrendelése, tartama, végrehajtása, megszüntetése)
A lakhelyelhagyási tilalom; a házi őrizet
Az ideiglenes kényszergyógykezelés
Az úti okmány elvétele
Az óvadék
Házkutatás, motozás, lefoglalás; ezek közös szabályai
Számítástechnikai rendszer útján rögzített adatok megőrzésére kötelezés
Zár alá vétel; biztosítási intézkedés
Rendbírság, elővezetés, testi kényszer alkalmazása
A rendes eljárás, a külön eljárások és a különleges eljárások (fogalomkör és felsorolásuk)
A nyomozás feladata; az ügyész és a nyomozó hatóság kapcsolata; jegyzőkönyv, jelentés, határozatok a nyomozásban
A feljelentésre, elutasítására, a magánindítványra vonatkozó szabályok
A nyomozás megindítása, lefolytatása (időtartama, adatszerző tevékenység, kihallgatások, szaktanácsadó, hatósági tanú, jelenlét a nyomozási cselekményeknél)
A nyomozás részbeni mellőzése; a nyomozás felfüggesztése
A nyomozás megszüntetése (általában; együttműködő gyanúsított, fedett nyomozó esetén)
A nyomozás iratainak megismerése; jogorvoslat a nyomozásban
A bírói engedélyhez kötött titkos adatszerzésre vonatkozó alapvető rendelkezések
A nyomozási bíró feladata, döntési jogköre, illetékessége, eljárása, határozatai és a jogorvoslatok
A nyomozási iratok ügyészi megvizsgálása; a határidők és az ügyész határozatai
A vád, vádemelés, vádképviselet fogalma; a vádirat
A vádemelés részbeni mellőzése; a vádemelés elhalasztása; jogorvoslatok az ügyész határozata ellen
A pótmagánvádló
12. Kötelező tananyag (előadáson felül):
- Cséka Ervin – Fantoly Zsanett – Kovács Judit – Lőrinczy György – Vida Mihály: A büntetőeljárási jog alapvonalai I. Szeged, Bába Kiadó, 2004.
- Cséka Ervin – Fantoly Zsanett – Hegedűs István – Kovács Judit – Maráz Vilmosné: A büntetőeljárási jog alapvonalai II. Szeged, Bába Kiadó, 2004.
- 1998. évi XIX. törvény

1. Szak: jogász
2. Tagozat: nappali, levelező 
3. A tantárgy neve:                                         Büntető eljárásjog II
 
4. Az oktatásért felelős tanszék:
Büntetőjogi és Büntető Eljárásjogi Tanszék
5. Az oktatás formája:
előadás, gyakorlat
6. Óraszám (heti):
3 + 2
7. Számonkérés:
AV
8. Előtanulmányi vagy társfeltételek:
Büntető eljárásjog I.
9. Meghirdetés:
tavaszi
10. Kreditpontok:
4
11. Tematika (folyamatosan is kitölthetõ):
A bíróság eljárásának formái. Egyes bíró. Pótmagánvádló.
A jegyzőkönyv a bírósági eljárásban 
Tanácskozás, szavazás a bírósági eljárásban
A bírósági határozatokra vonatkozó általános szabályok
Az első fokú tárgyalás előkészítésének a feladatai
A tárgyalás előkészítésének jogtörténeti kialakulása
A tárgyalás előkészítésének rendszere a hatályos magyar jogban (A bíróság tanácsának jogköre, a tanács elnökének jogköre)
A vádirat közlése; a tárgyalás kitűzése; idézés, értesítés. Intézkedés eljárási cselekmény elvégzése iránt.
Az ügy áttétele; ügyek egyesítése, elkülönítése
Az eljárás felfüggesztése a tárgyalás előkészítése során
A vádtól eltérő minősítés lehetősége. Öttagú tanács elé utalás. Határozat kényszerintézkedésekről a tárgyalás előkészítése során.
Az eljárás megszüntetése a tárgyalás előkészítése során
Az előkészítő ülés (határidők, feltételei; jelenlévők, lefolytatása, határozatok)
A különösen védett tanút érintő rendelkezések a tárgyalás előkészítése során (vádirat közlése; intézkedés eljárási cselekmény elvégzése iránt; előkészítő ülés)
Határozat a tárgyalás előkészítése után. Jogorvoslat kizárása a tárgyalás előkészítése során.
Az első fokú bírósági tárgyalás jelentősége és sajátosságai
Tárgyalási rendszerek
A tárgyalás nyilvánossága
A tárgyaláson résztvevő személyek
A tárgyalás vezetése és méltóságának megőrzése. A tárgyalás rendjének fenntartása. Bűncselekmény vagy fegyelmi vétség elkövetése a tárgyaláson.
A zárt célú távközlő hálózat útján tartott tárgyalásra vonatkozó alapvető törvényi rendelkezések
A tárgyalás megnyitása
A tárgyalás megkezdése, folytonossága. A bizonyítás felvételének sorrendje
A vádlott kihallgatása; korábbi vallomásának felolvasása és ismertetése
A tanú kihallgatása; korábbi vallomásának felolvasása és ismertetése
A tanú kihallgatása az ügyész, a vádlott vagy a védő által
A szakértő meghallgatása, kirendelése a tárgyaláson, a szakvélemény felolvasása
Okiratok, iratok felolvasása. Eljárási cselekményekről készített felvétel felhasználása. Bírói szemle
Bizonyítás felvétele kiküldött vagy megkeresett bíró útján. A bizonyítás kiegészítése, mellőzése a tárgyaláson.
A vád módosítása és elejtése
A bizonyítási eljárás befejezése, újra megnyitása 
Perbeszédek, felszólalások; az utolsó szó joga
Határozathozatal, a határozat kihirdetése
Jogorvoslati nyilatkozatok; fellebbezésre jogosultak; a fellebbezés bejelentése
Határozat kényszerintézkedésekről és az összbüntetésbe foglalásról
Az első fokú bíróság és az ügyész teendői a fellebbezést követően
Tárgyalás az ügyész, a védő távollétében
A pótmagánvádló fellépése a tárgyaláson, ha az ügyész a vádat elejtette. A tárgyalásra vonatkozó eltérő rendelkezések pótmagánvádló fellépése esetén
A bírósági határozatok fajtái. Ügydöntő határozatok.
A bűnösséget megállapító ítélet. A felmentő ítélet. Az eljárást megszüntető végzés..
Járulékos rendelkezések az ítéletben (polgári jogi igény, szabálysértés, szülői felügyeleti jog)
Az ügydöntő határozatok szerkezeti felépítése
Rövidített indokolás. Az ügydöntő határozat közlése A bírósági határozatok jogereje
A jogorvoslatok fogalomköre és történeti kifejlődése
A jogorvoslatok felosztása; rendes, rendkívüli jogorvoslatok
A másodfokú bírósági eljárás és a fellebbezési rendszer
A fellebbezési jog és a fellebbezés hatálya. A felülbírálat fogalma és terjedelme.
Tényálláshoz kötöttség és bizonyítás a másodfokú bírósági eljárásban
A súlyosítási tilalom
Észrevételek a fellebbezésre; a fellebbezés visszavonása; a fellebbezés elintézésének előkészítése
Tanácsülés, nyilvános ülés, tárgyalás
A fellebbezés elutasítása; az ügy áttétele; az eljárás felfüggesztése
Az első fokú bíróság ítéletének helybenhagyása. Az első fokú bíróság ítéletének megváltoztatása.
Az első fokú bíróság ítéletének hatályon kívül helyezése: eljárás-megszüntetéssel; új eljárásra utasítással súlyos, illetőleg mérlegelhető eljárási szabálysértés okából; új eljárásra utasítással súlyos fokú megalapozatlanság miatt
A polgári jogi igény és az egyéb érdekelt tulajdonát érintő rendelkezés. A szülő felügyeleti jog megszüntetése.
Az ügydöntő határozat közlése. Határozat kényszerintézkedésekről. Bűnügyi költség
A másodfokú eljárásban hozott nem ügydöntő végzés elleni fellebbezés
A megismételt eljárás általános szabályai. Az első fokú, valamint a másodfokú bírósági eljárás megismétlése
A perújítási okok. A perújítási indítvány.
A perújítási eljárás és a határozatok
A felülvizsgálati okok. A felülvizsgálati indítvány.
A felülvizsgálati eljárás és a határozatok
A törvényesség érdekében bejelenthető jogorvoslat
A jogorvoslati eljárás és a határozatok
A jogegységi eljárás fogalma és okai. Indítvány a jogegységi eljárás iránt.
A jogegységi eljárás lefolytatása és a határozatok.
A fiatalkorúak elleni büntetőeljárásra vonatkozó általános rendelkezések
A fiatalkorúak bírósága. A fiatalkorúak ügyésze.
Az eljárás résztvevői. Bizonyítási eszközök. Az előzetes letartóztatás.
Kényszerintézkedések vádemelés előtt. Határozatok közlése.
A vádemelés elhalasztása
Tárgyalás, határozatok
A katonai büntetőeljárás hatálya
A magánvádló joghelyzete
Az ügyész jogai a magánvádas eljárásban
A magánvádas eljárás megindulása; nyomozás
Határozat személyes meghallgatás nélkül; személyes meghallgatás alapján hozott határozatok
Tárgyalás, határozatok, jogorvoslatok magánvádas ügyben
A bíróság elé állítás feltételei. Nyomozás, vádemelés.
Az első fokú bírósági tárgyalás bíróság elé állítás esetén
Eljárás távollévő terhelttel szemben
A bíróság eljárása ismeretlen helyen tartózkodó vádlottam szemben, valamint külföldön tartózkodó terhelt távollétében
A lemondás a tárgyalásról elnevezésű külön eljárás feltételei. Az ügyész eljárása.
A bíróság eljárása. A másodfokú bírósági eljárás.
Tárgyalásról lemondás együttműködő terhelt esetében
A tárgyalás mellőzésének feltételei
A tárgyalás mellőzésével hozott végzés tartalma
A tárgyalás tartása iránti kérelem és a tárgyalás
Eljárás a mentességet élvező személyek ügyében
Nemzetközi jogon alapuló mentesség
A különleges eljárások fogalomköre és felsorolása. A kártalanítás és a visszatérítés.
A határozatok végrehajtására vonatkozó alapvető törvényi rendelkezések. A kegyelmi eljárás.
12. Kötelező tananyag (előadáson felül):
- Cséka Ervin – Fantoly Zsanett – Kovács Judit – Lőrinczy György – Vida Mihály: A büntetőeljárási jog alapvonalai I. Szeged, Bába Kiadó, 2004.
- Cséka Ervin – Fantoly Zsanett – Hegedűs István – Kovács Judit – Maráz Vilmosné: A büntetőeljárási jog alapvonalai II. Szeged, Bába Kiadó, 2004.
- 1998. évi XIX. törvény